Gdańska Spółdzielnia Socjalna w okresie sierpień 2018 – styczeń 2019 testuje innowację społeczną „Z dobrej ręki – sklep charytatywny”. Model aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie działalności sklepu charytatywnego”

prowadzoną w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie”

Opis innowacji społecznej:

Innowacja społeczna kierowana jest do (grupa docelowa):

 1. osób z niepełnosprawnością intelektualną (możliwy jest również udział osób z niepełnosprawnością ruchową),
 2. osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bez udokumentowanego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.

Zaproponowana innowacja skupia się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej, jednak ważnym elementem jest również integracja społeczna ww. osób, jak i przełamywanie stereotypów wśród otoczenia zewnętrznego.

Podstawą innowacji jest zbudowanie modelu aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy poprzez zdobycie odpowiednich kwalifikacji i praktycznych umiejętności, organizacja i przeprowadzenie próbek pracy na różnorodnych stanowiskach, zdobycie elastycznego zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami i umiejętnościami na przykładzie działalności sklepu charytatywnego. Innowacją jest proces aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w oparciu o działalność sklepu, który może zostać skrojony na miarę poszczególnych uczestników,
a z drugiej strony może być na tyle ogólny by dać się skutecznie i efektywnie wdrożyć w innych miejscach. Bezpośredni uczestnicy będą mogli przejść całą ścieżkę aktywizacji zawodowej po zatrudnienie i zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

 

Model będzie testowany na grupie min. 10 osób (osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia) przez 5 miesięcy. Osoby zrekrutowane przejdą szkolenia przygotowujące do pracy oraz szkolenia BHP. Szkoleń zawodowych będzie min. 40 godzin lekcyjnych, z zakresu obsługi klienta, podstaw marketingu, podstaw gospodarki magazynowej, obsługi kas fiskalnych, itp. Zajęcia praktyczne będą realizowane w ramach płatnych staży, próbek pracy bądź zatrudnienia. Staż będzie trwał min. 3 miesiące. Próbki pracy bądź wymiar zatrudnienia będzie zależał od indywidualnych potrzeb uczestników projektu, nie mniej niż 40 godzin.

Elementy produktu innowacyjnego:

 1. Proces aktywizacji zawodowej pod kątem grup docelowych – działanie mające na celu stworzenie warunków do podjęcia aktywności zawodowej przez uczestników projektu z grup docelowych oraz podjęcie działań, które zapewni długofalową aktywność na rynku pracy.
  W ramach procesu aktywizacji będą określone m.in. wzorcowe ścieżki aktywności zawodowej. Identyfikacja poszczególnych etapów procesu aktywizacji zawodowej, opisanie tych etapów, identyfikacja mocnych stron, szans, słabych stron i zagrożeń, identyfikacja „wąskich gardeł”, różnego rodzaju barier z wejściem do projektu, zarządzanie ryzykiem w zaprojektowanym procesie, itp. Ze względu na dużą różnorodność grup będą opracowane dwa procesy.
 2. Scenariusze szkoleń – opis przebiegu szkolenia wraz z efektami uczenia się. Szkolenia ogólne
  z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta, min. 40 godzin. Staże, próbki pracy na poszczególnych stanowiskach.
 3. Model aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie działalności sklepu charytatywnego.

Spodziewane efekty testowanej innowacji:

 • Opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie działalności sklepu charytatywnego.
 • Aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, stanowiących grupę docelową projektu, poprzez wzrost kompetencji społecznych, uzyskanie kwalifikacji i niezbędnych umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.
 • W ramach testowania innowacji powstaną nowe miejsca pracy, osoby zdobędą doświadczenie zawodowe oraz formalne kompetencje. Wypracowany model przełoży się na skuteczniejszą i bardziej efektywną aktywizację zawodową. Zaproponowane podejście przełoży się na ograniczenie liczby osób pozostających bez pracy w grupach, w których wskaźnik zatrudnienia, pomimo spadku stopy bezrobocia, dalej jest wciąż wysoki.
 • Nawiązanie współpracy ze stronami zainteresowanymi.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach testowania zapraszamy do kontaktu z nami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie