Gdańska Spółdzielnia Socjalna od kilu lat realizuje z powodzeniem projekt „Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań – „MEBLE OD SERCA”. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska i jest realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Projekt „Meble od serca” ma dwa zasadnicze cele, z jednej strony dedykowany jest osobom oddalonym od rynku pracy, z drugiej strony ma wpłynąć na poprawę jakości życia osób wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, szczególnie seniorów, osób z niepełnosprawnością, samotnych matek, osób wychodzących z bezdomności. Zmiana jakościowa polega na doposażeniu mieszkań w meble, a w niektórych przypadkach na bardzo gruntownych pracach porządkowych. Projekt „Meble od serca” pozwala na realizację ścieżki aktywizacji zawodowej osobom, które od dawna nie podejmowały zatrudnienia i w związku z tym mają problemy w wypracowaniu właściwych nawyków związanych z pracą. Zatrudniane przez Spółdzielnię osoby otrzymują wsparcie od koordynatora projektu, animatora pracy jeżeli zachodzi taka potrzeba i bardziej już doświadczonych pracowników Spółdzielni. W ramach projektu głównie wykonywane są prace gospodarcze polegające m.in. na: gruntownych usługach porządkowych, wnoszeniu mebli, odnawianiu i odświeżaniu mebli darowanych przez ludzi o dobrych sercach.  

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest jednym z największych świadczeniodawców usług opiekuńczych na terenie Gdańska i na co dzień jej pracownicy mają stały kontakt z osobami, które potrzebują doposażenia mieszkań w meble, szczególnie w łóżka, meble kuchenne oraz drobny sprzęt AGD.  Często są to osoby samotne, posiadające środki finansowe tylko i wyłącznie na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Od lat Spółdzielnia poszukuje różnorodnych form wsparcia osób, które mają problemy w normalnym funkcjonowaniu w celu poprawy jakości ich życia i bezpieczeństwa. Projekt „Meble od serca” zaspokaja często nieujawnione wręcz wcześniej potrzeby. Projekt z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co pokazuje, że w naszym mieście mieszka dużo osób potrzebujących wsparcia w ramach tzw. wiązki usług społecznych.

Oczywiście realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie nasi wspaniali Darczyńcy, którym dziękujemy z całego serca za wsparcie, zaangażowanie i oczywiście meble, sprzęt AGD czy wyposażenie kuchni.