Rozwijamy się i nieustannie doskonalimy dla Ciebie

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej zajmującym się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia stara się wspierać osoby, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne (w tym powyżej 50. roku życia), z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, wychodzące z bezdomności, młodzież z pieczy zastępczej, osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Spółdzielnia działa od czerwca 2011 roku, została założona przez 7. organizacji pozarządowych. Spółdzielnia jest członkiem organizacji Pracodawcy Pomorza oraz jej reprezentant zasiada w Kapitule Pomorskiej Nagrody Jakości. Spółdzielnia w 2015 roku wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO 9001. Wdrożony system wspiera skuteczną i efektywną realizację usług, zgodną z oczekiwaniami i potrzebami klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i przedsięwzięciach mających za cel promowanie tematyki jakości, m.in. wspiera studentów Uniwersytetu Gdańskiego w zbieraniu materiałów i doświadczenia na temat praktycznych aspektów zarządzania jakością na przykładzie działalności Spółdzielni. Spółdzielnia dzieli się dobrymi praktykami w ramach organizowanych wizyt studyjnych.

List intencyjny założenia Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Działalność Spółdzielni opiera się głównie na realizacji tzw. wiązki usług społecznych. Spółdzielnia we współpracy z Gminą Miasta Gdańska i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób objętych pomocą, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi, realizuje usługi naprawcze w ramach projektu Złota rączka dla seniora oraz dostarcza meble w ramach projektu Meble od serca. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe, obsługuje szalety miejskie, zajmuje się dystrybucją gazet, obsługą sortowni listów, punktu informacyjnego czy podejmuje się drobnych zleceń na rzecz klientów instytucjonalnych bądź indywidualnych. Pod koniec czwartego kwartału 2018 r. Spółdzielnia otworzyła sklep charytatywny Z dobrej ręki z elementami wyposażenia wnętrz, zabawkami i książeczkami dla dzieci. Spółdzielnia pozyskuje towar od szczodrych darczyńców. Całość wypracowanych zysków przeznaczana jest na aktywizację zawodową osób mających problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, szczególnie osób z niepełnosprawnością.

Spółdzielnia jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego jako instytucja szkoleniowa, dzięki czemu organizuje szkolenia na opiekunów środowiskowych, szkolenia podnoszące jakość usług o charakterze społecznym, szkolenia pozwalające nabycie konkretnych umiejętności związanych z profesjonalną obsługą klienta czy z podstaw stolarstwa.

 
W ramach aktywizacji zawodowej Spółdzielnia realizuje praktyki zawodowe i staże, szczególnie dla osób młodych, bez doświadczenia zawodowego czy powracających po długoletniej przerwie na rynek pracy. Dodatkowo Spółdzielnia realizuje projekty przyczyniające się do zwiększenia aktywności zawodowej osób oddalonych od rynku pracy (osoby 50+). Spółdzielnia zrealizowała m.in.: projekty szkoleniowe w zakresie zdobycia kwalifikacji w zawodzie opiekun środowiskowy czy renowacji mebli, warsztaty mydlarskie i rękodzielnicze prowadzone w szkołach przez osoby z niepełnosprawnością, przygotowywała osoby do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

W Spółdzielni obowiązuje zasada, że do zatrudnianych osób bądź osób uczestniczących w procesach aktywizacyjnych stosuje się indywidualne podejście. Przyjęty i wdrożony przez Spółdzielnię model aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, umożliwiający zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie kompetencji, nabycie doświadczenia zawodowego. Model jest zgodny z naszymi celami statutowymi, wyznawanymi wartościami, poczuciem odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. 

Spółdzielnia przy realizacji zadań i projektów współpracuje m.in. z: Gminą Miasta Gdańska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskimi Nieruchomościami, Gdańskim Urzędem Pracy, spółkami miejskimi, organizacjami założycielskimi i społecznością lokalną.

Działalność Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej została doceniona i nagrodzona:

  • w edycji XVIII konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości – Srebrnym Laurem Jakości w kategorii mikroorganizacja;
  • w edycji XIX konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości – Złotym Laurem Jakości w kategorii małe organizacje;
  • wyróżnieniem za wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość TQM,
  • w edycji IV konkursu Super Pracodawca organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – Super Pracodawcą roku 2014 w kategorii małe przedsiębiorstwo;
  • w edycji V konkursu Super Pracodawca organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – Super Pracodawcą roku 2015 w kategorii średnie przedsiębiorstwo;
  • w edycji X Pomorskiej Gali Konkursu „Lodołamacze 2015” – III miejsce i brązowy medal w kategorii „Otwarty Rynek”.
  • wyróżnieniem w konkursie Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w kategorii podmiot ekonomii społecznej.