Gdańska Spółdzielnia Socjalna dba o jak najwyższą jakość realizowanych przez siebie usług poprzez wdrażanie standardów postępowania, sukcesywne i efektywne zarządzanie procesami oraz analizowanie potrzeb naszych Klientów pod kątem spełniania Ich oczekiwań.
Dbanie o wysoką jakość usług opiekuńczych przejawia się w:

 1. zatrudnianiu do realizacji usług osób posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami lub świadectwami oraz powiększaniu odpowiedniego
 2. doświadczenia i cech charakterologicznych.
 3. podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia opracowywane przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną
 4. przekazywaniu osobom realizującym usługi opiekuńcze środków zabezpieczenia osobistego
 5. bieżące monitorowanie jakości realizowanych usług przez naszych koordynatorów

Dbanie o wysoką jakość szkoleń i organizowanych przez nas wizyt studyjnych przejawia się w zatrudnianiu osób o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach zgodnych z realizowanym programem szkoleniowym. Do realizacji szkoleń i wizyt studyjnych podchodzimy w sposób indywidualny i elastyczny zgodny z oczekiwaniami Klientów.
Dbanie o wysoką jakość usług porządkowych i drobnych prac remontowych polega m.in. na dużej elastyczności w realizacji zadań, przestrzegania ustalonych terminów, dostosowaniu się do wymogów Klientów, monitorowania realizacji usługi.
Staramy się utrzymywać stały kontakt z naszymi Klientami poprzez:
– monitorowanie jakości świadczonych przez nas usług
– stałe poszerzanie zakresu naszych ofert i oferowanie nowych usług
– informowanie o nowych produktach/usługach oraz postępach prac
– zaproszenia na wydarzenia z życia Spółdzielni

Polityka jakości Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

W dążeniu do stałego doskonalenia, oraz dalszego rozwoju działalności gospodarczej, w duchu odpowiedzialności społecznej i spełnienia wymagań związanych ze statutową działalnością Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, przyjęto niniejszą Politykę Jakości zorientowaną na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego, która gwarantuje realizację podejmowanych przez Spółdzielnię działań na najwyższym dostępnym poziomie.

Polityka Jakości jest ściśle powiązana z naszym powołaniem, wyznawanymi przez nas wartościami, postawą etyczną i z przyjętą misją Spółdzielni, która brzmi następująco: „Dzięki nam nie jesteś sam

Polityka realizowana jest poprzez dążenie do osiągnięcia następujących celów:

 1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych RP i norm prawa międzynarodowego;
 2. Pokazania, że ludzie są dla nas źródłem siły, decydują o naszej reputacji i witalności;
 3. Promowania kreatywności, osobistej odpowiedzialności oraz pracy zespołowej naszych pracowników i współpracowników;
 4. Pracownikom bądź współpracownikom oferowanie wynagrodzeń na poziomie nie mniejszym niż wynagrodzenie minimalne (w przeliczeniu na etat bądź godzinę pracy);
 5. Nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności pracowników i współpracowników;
 6. Ciągłego doskonalenia wszystkich procesów związanych z realizacją usług, aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych, działalnością na rzecz społeczności lokalnej;
 7. Stałego poszerzania i rozwoju działalności Spółdzielni;
 8. Przeznaczania wypracowanych zysków na realizację celów statutowych Spółdzielni;
 9. Nawiązywania długoterminowej współpracy z naszymi klientami poprzez budowanie zaufania i profesjonalnych relacji biznesowych. Pokazania, że nasi klienci są w centrum naszej uwagi;
 10. Wytyczania nowych kierunków w podejściu do działalności podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim spółdzielni socjalnych; dzielenie się dobrymi praktykami;
 11. Działania zgodnie z zasadami uczciwej i zdrowej konkurencji;
 12. Podnoszenia jakości usług mających wpływ na realizację zadań, dla których została Spółdzielnia powołana;
 13. Stałej profesjonalizacji współpracy i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, a przede wszystkim z instytucjami działającymi na rzecz przestrzegania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym bądź wykluczonych, z przedstawicielami społeczności lokalnej;
 14. Dążenia do bilansowania się działalności Spółdzielni z wykorzystaniem wszelkich instrumentów finansowych;
 15. Pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł.