Gdańska Spółdzielnia Socjalna rozpoczęła realizację projektu związanego z przekazywaniem odnowionych mebli osobom potrzebującym. Pozyskane od firm, instytucji oraz osób prywatnych meble zostaną odnowione przez pracowników Spółdzielni. Jednym z celów projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem m.in. osób z niepełnosprawnością i długotrwale bezrobotnych. Osoby uczestniczące w procesie aktywizacji zawodowej przejdą szkolenie wraz zajęciami praktycznymi z renowacji mebli, odpowiednie szkolenie z zakresu BHP. Najlepsi uczestnicy zostaną zatrudnieni w Punkcie renowacji mebli. Potrzeby osób wymagających wsparcia w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe meble zostaną zdiagnozowane przez pracowników socjalnych Centrów Pracy Społecznej MOPR w Gdańsku wraz z opiekunami środowiskowymi i pracownikami Spółdzielni. Celem realizacji niniejszego projektu oprócz opisanej wyżej aktywizacji zawodowej jest poprawa jakości życia osób objętych wsparciem i pomocą Ośrodka.

 

REGULAMIN PUNKTU ODNOWY MEBLI

  1. W rozumieniu niniejszego regulaminu Darczyńcą jest organizacja, instytucja, osoba fizyczna przekazująca nieodpłatnie meble Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.
  2. W rozumieniu niniejszego regulaminu Osobą Potrzebującą jest osoba objęta wsparciem MOPR w Gdańsku, która została wskazana Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej przez pracownika Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku bądź przez opiekuna środowiskowego realizującego usługi opiekuńcze współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.
  3. Gdańska Spółdzielnia Socjalna nieodpłatnie przyjmuje od Darczyńców meble, które następnie po naprawie, odnowieniu / renowacji, czyszczeniu przekazuje Osobom Potrzebującym.
  4. W związku ze specyfiką działania Punktu Gdańska Spółdzielnia Socjalna może odmówić przyjęcia określonych rodzajów mebli od Darczyńcy w przypadku gdy nie znajdą one użytecznego zastosowania u Osób Potrzebujących.
  5. Gdańska Spółdzielnia Socjalna odbiera od Darczyńców meble we własnym zakresie w terminie ustalonym z Darczyńcą.
  6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna może odmówić odbioru od Darczyńcy wyjątkowo zniszczonych lub nienadających się już do odnowienia mebli.
  7. Gdańska Spółdzielnia Socjalna wystawia ilościowo-jakościowe potwierdzenie odbioru mebli od Darczyńcy.
  8. Wszystkie koszty związane z transportem, wniesieniem/zniesieniem, czyszczeniem, odnową/renowacją przekazywanych mebli ponosi Gdańska Spółdzielnia Socjalna.
  9. Odnowa/renowacja, czyszczenie odbywa się w Punkcie odnowy/renowacji mebli, który działa przy Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, ul. Solec 4 w Gdańsku.
  10. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.12.2017.